Pronòstic del càncer

Visió general

El càncer pot ser tractat molt bé per a moltes persones. De fet, més persones que mai porten vides plenes després del tractament contra el càncer, però és important tenir en compte que el càncer que es diagnostica en una etapa primerenca, abans que hagi tingut l’oportunitat de fer-se massa gran o d’estendre’s, és més probable que es tracti amb èxit. Si el càncer s’ha estès, el tractament es fa més difícil i, en general, les possibilitats d’una persona de sobreviure són molt més baixes.

Els factors pronòstics i predictius s’utilitzen per ajudar a desenvolupar un pla de tractament i predir el resultat:

 • Un factor pronòstic és una característica del càncer (com la mida del tumor) o una característica de la persona (com la seva edat) que pot afectar el resultat.
 • Un factor predictiu pot ajudar a predir si un càncer respon a un determinat tractament. Alguns fàrmacs només funcionen si les molècules (com les proteïnes) es troben en cèl·lules cancerígenes o dins d’elles.

Factors que afecten el pronòstic del càncer

Hi ha diversos factors que afecten el pronòstic d’un càncer. Els factors pronòstics favorables poden tenir un efecte positiu en el resultat. Els factors pronòstics desfavorables poden tenir un efecte negatiu en el resultat.

Aquests són alguns factors pronòstics importants relacionats amb el càncer:

 • Tipus de càncer
 • Subtipus de càncer basat en el tipus de cèl·lules o teixits (histologia)
 • La mida del tumor
 • En quina mesura i on s’ha estès el càncer (estadi)
 • Com de ràpid les cèl.lules canceroses estan creixent (grau)

Aquests són factors pronòstics importants relacionats amb la persona diagnosticada de càncer:

 • Edat i sexe
 • Qualsevol problema de salut i la seva salut en general
 • La capacitat de fer tasques quotidianes com tenir cura de les necessitats físiques (estat de rendiment)
 • Qualsevol pèrdua de pes i com s’ha perdut
 • Com es poden fer front als efectes secundaris del tractament
 • Resposta al tractament

Tipus d’estadístiques de supervivència

Sovint, els metges es fixen en estudis que mesuren la supervivència d’un determinat tipus de càncer, estadi o grup de risc.

Tingui en compte que les estadístiques de supervivència del càncer són només estimacions molt generals basades en un gran nombre de persones amb càncer. La supervivència serà molt diferent segons el tipus i estadi del càncer. A més, les estadístiques es basen en números des de fa diversos anys i poden no mostrar l’impacte dels avenços recents en el tractament d’un determinat càncer. També poden no tenir en compte diferents respostes al tractament, altres malalties o la mort per causes diferents del càncer.

Així, mentre que les estadístiques sobre el càncer poden donar-nos una idea general, no poden predir exactament què succeirà. Pregunti quin tipus de taxa de supervivència al seu metge està utilitzant i com s’aplica a vostè.

Hi ha moltes maneres diferents de mesurar i informar estadístiques de supervivència del càncer. La majoria de les estadístiques es registren durant un període de temps específic, generalment durant 5 anys, però també poden ser d’1, 3 o 10 anys.

La supervivència neta

La supervivència neta representa la probabilitat de sobreviure al càncer en absència d’altres causes de mort. S’utilitza per fer una estimació del percentatge de persones que sobreviuran al càncer. La supervivència neta supervisa el temps i compara la supervivència entre poblacions.

Per exemple, una supervivència neta de 50 anys del 50% significa que, de mitjana, al voltant del 50% de les persones sobreviuran al càncer durant almenys 5 anys.

La supervivència observada

La supervivència observada és el percentatge de persones amb un càncer particular que viuen en un determinat moment després del seu diagnòstic. La supervivència observada no considera la causa de la mort, de manera que les persones que no viuen 5 anys després del seu diagnòstic podrien haver mort de càncer o d’una altra causa.

Per exemple, una supervivència observada a 5 anys del 70% significa que, de mitjana, les persones tenen una possibilitat de 7 de cada 10 de viure 5 anys després del seu diagnòstic.

La supervivència relativa

La supervivència relativa compara la supervivència d’un grup de persones amb càncer amb la supervivència que es preveu per a un grup de persones de la població general que comparteixen les mateixes característiques que les persones amb càncer (com l’edat, el sexe o on viuen). L’ideal seria que el grup de persones utilitzades en la població general no inclogués persones amb càncer, però aquesta estimació pot ser difícil d’obtenir. Així, de vegades, la supervivència relativa pot ser sobreestimada.

A diferència de la supervivència observada, que considera totes les causes de mort, la supervivència relativa medeix només la supervivència del càncer.

Per exemple, una supervivència relativa de 5 anys del 63% fa que, de mitjana, les persones diagnosticades de càncer tinguin un 63% de probabilitats de viure durant un mínim de 5 anys després del seu diagnòstic en comparació amb les persones de la població general. Les estimacions de supervivència relativa poden ser superiors al 100%. Això significa que la supervivència observada de les persones amb càncer és millor que la supervivència esperada de la població general.

La supervivència mitjana

Mitjana significa el valor mitjà o punt mitjà. La supervivència mitjana és el temps després del diagnòstic o l’inici del tractament en què la meitat de les persones amb càncer encara viuen. En altres paraules, la meitat de les persones s’espera que visquin més enllà de la supervivència mitjana i l’altra meitat no.

Per exemple, si el 50% de les persones amb càncer encara viuen 12 mesos després del diagnòstic, la supervivència mitjana és de 12 mesos.

Altres tipus d’estadístiques de supervivència

Hi ha altres tipus d’estadístiques de supervivència que s’utilitzen més sovint pels investigadors que estan informant resultats d’assaigs clínics que analitzen nous tractaments per al càncer. Exemples d’aquests inclouen la supervivència lliure de malalties (DFS) i la supervivència lliure de progressió (PFS):

 • Taxa de supervivència lliure de malaltia. Aquest és el nombre de persones que no tenen evidència de càncer després del tractament.
 • Taxa de supervivència lliure de progressió. Aquesta és la quantitat de persones que han estat tractades per càncer i que no tenen signes de recurrència de càncer o que tenen càncer que s’ha mantingut estable sense créixer.