Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Jako przedsiębiorstwo korzystające z globalnego łańcucha dostaw, jesteśmy zobowiązani do współdziałania z naszymi dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz poszanowania podstawowych praw i godności człowieka.

W tym celu określiliśmy zestaw standardów, które opisują naszą politykę dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Ich źródłem są globalne najlepsze praktyki, systemy zarządzania i uznane normy, takie jak: Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ, Konwencja o prawach dziecka ONZ oraz fundamentalne konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Łańcuch dostaw

Nabywane przez nas półprodukty pochodzą od szeregu dostawców znajdujących się w różnych regionach: w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej.

W tym zakresie, dążymy do wykorzystywania jak najbardziej ekologicznych, „zielonych” łańcuchów dostaw.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

Polityka w zakresie zasobów ludzkich i pracy

Wymagamy, aby nasi dostawcy przestrzegali wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji, zgodnie z lokalnym prawem. Oświadczamy, że kluczowymi elementami naszego podejścia są środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz prawa pracownicze. Nasze zasady dotyczące dostawców obejmują zatem następujące standardy:

 • Dozwolone jest zatrudnianie wyłącznie osób świadczących pracę w sposób dobrowolny. Niedopuszczalne jest korzystanie z pracy przymusowej, niewolniczej, pracy dla odpracowania długu lub pracy więźniów.
 • Dopuszczalne jest zatrudnianie wyłącznie pracowników, którzy osiągnęli wiek prawnej zdolności do pracy. Wszyscy pracownicy muszą spełniać odpowiednie prawne kryterium wiekowe lub osiągnąć wiek 16 lat przed przystąpieniem do pracy, w zależności od tego, który z tych wymogów jest bardziej restrykcyjny.
 • Wszystkich pracowników należy zatrudniać, awansować i nagradzać na podstawie ich zdolności i wyników, a nie na podstawie cech osobistych lub przekonań. Dyskryminacja ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, stan cywilny lub fakt posiadania dzieci jest niedopuszczalna.
 • Wszystkich pracowników należy traktować z poszanowaniem ich godności oraz umożliwić im swobodne zrzeszanie się. Molestowanie seksualne, kary cielesne, przymus psychiczny lub fizyczny oraz przemoc słowna są niedopuszczalne.
 • Wszystkim pracownikom należy zapewnić godzinowy wymiar pracy zgodny z lokalnie obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, a także odpowiedni czas wolny od pracy i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wszyscy pracownicy muszą otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie za swoją pracę, według stawek spełniających wymogi prawne i branżowe.
 • Wszystkim pracownikom należy zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko pracy oraz – w przypadkach, kiedy pracodawca zapewnia zakwaterowanie – czyste i bezpieczne miejsce zamieszkania. Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich stosownych praw dotyczących warunków pracy, zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, regularnego dostępu do łazienek i wody pitnej, a także do podejmowania kroków w celu zapobiegania urazom i zagrożeniom dla zdrowia. Oczekujemy również, że dostawcy zapewnią odpowiednie przeszkolenie swoich pracowników pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka ekologiczna

Nasza polityka ekologiczna obejmuje następujące cele:

 • Projektowanie wyrobów z poszanowaniem środowiska – dbając o zmniejszenie zużycia energii i unikając stosowania substancji szkodliwych dla środowiska.
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów i zanieczyszczeń – minimalizowanie ilości odpadów, stosowanie recyklingu i zapobieganie zanieczyszczeniom.
 • Nieustanne zwiększanie wydajności – wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem.
 • Wykazywanie odpowiedzialności wobec interesariuszy – kontakt z interesariuszami i angażowanie ich.
 • Przestrzeganie prawa – działanie zgodnie z przepisami ochrony środowiska i wywiązywanie się z zobowiązań podjętych w ramach dobrowolnych programów ekologicznych.

Naszym celem jest również przestrzeganie postanowień dyrektywy UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

Zgodność ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu

Wyraźnie określamy, które przedsiębiorstwa wchodzące w skład łańcucha dostaw muszą przestrzegać naszych zasad dotyczących dostawców – chociaż nasze standardy są takie same dla dostawców na wszystkich poziomach, koncentrujemy się na komunikacji i sprawdzaniu przestrzegania tych norm u dostawców pierwszego szczebla. Niezależnie od powyższego, naruszenie naszych oczekiwań związanych z globalnym obywatelstwem przez dostawców któregokolwiek szczebla łańcucha dostaw jest niedopuszczalne.

Nasze zobowiązania

Plan zaangażowania

Głęboko wierzymy w społeczną odpowiedzialność biznesu. Obowiązkiem prezesa spółki jest zaplanowanie i opracowanie celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu dla całej organizacji, obejmujących wszystkich pracowników niezależnie od miejsca w hierarchii spółki.

Księgowość, audyty i sprawozdawczość

Głęboko wierzymy w informowanie poszczególnych grup interesu w społeczeństwie oraz społeczeństwa jako ogółu o naszych działaniach gospodarczych. W tym celu opracowujemy odpowiednie środki i techniki sprawozdawczości.

Szkolenie z zasad etyki

Głęboko wierzymy w prowadzenie szkoleń z zasad etyki, wspomagających propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem takich szkoleń jest ułatwienie pracownikom podejmowania etycznych decyzji w niejasnych sytuacjach. Bezpośrednią korzyścią płynącą z takiego podejścia jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia „brudnych rąk”, grzywien i uszczerbku na reputacji z powodu naruszenia przepisów prawa lub norm etycznych.

Ekorozwój

Głęboko wierzymy w znaczenie recyklingu, energii odnawialnej, zarządzania odpadami, gospodarowania wodą, stosowania materiałów wielokrotnego użytku oraz ograniczenia wykorzystania papieru.

Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności

Głęboko wierzymy w zaangażowanie w życie lokalnej społeczności i osiągamy ten cel na wiele sposobów, między innymi poprzez przekazywanie dotacji na rzecz organizacji pozarządowych, udostępnianie wolontariuszy, sponsorowanie lokalnych wydarzeń, zatrudnianie lokalnych pracowników, wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego czy angażowanie się w praktyki związane ze sprawiedliwym handlem.

Etyczne działania marketingowe

Głęboko wierzymy w etyczne promowanie naszych produktów, ponieważ wysoko cenimy naszych klientów i szanujemy ich jako ludzi, którzy sami w sobie są celem naszej działalności. Nigdy nie podejmujemy prób manipulowania potencjalnymi klientami ani reklamowania naszych produktów w sposób niezgodny z prawdą.

Społeczne przyzwolenie

Pragniemy również zdobyć akceptację społeczeństwa poprzez skuteczną komunikację, rzeczowy dialog oraz etyczne i odpowiedzialne postępowanie. W tym zakresie, wykazywanie zaangażowania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu to najlepszy sposób na zdobycie akceptacji społeczeństwa, przy jednoczesnej poprawie reputacji przedsiębiorstwa.