Càncer d’origen desconegut

Visió general

El càncer s’origina quan les cèl·lules del cos comencen a créixer sense control. Qualsevol cèl·lula de qualsevol part del cos es pot tornar cancerosa i pot disseminar-se des del seu lloc primari (la part del cos on va començar el càncer) a un o més llocs metastàtics (altres parts del cos).

De vegades no està clar on s’ha iniciat un càncer. Quan es troba càncer en un o més llocs metastàtics però no es pot determinar el lloc primari, s’anomena càncer d’origen desconegut (COD).

Aquest terme s’utilitza per definir un grup heterogeni de pacients que representen fins al 5% de tots els carcinomes confirmats histològicament en què es detecta un tumor primari, de manera que la prevalença en realitat és molt més gran (només s’accepta com càncer d’origen desconegut si s’ha realitzat una autòpsia confirmatòria després de la mort del pacient, cosa que no sempre es dur a terme).

Factors de risc

A causa de que en un càncer d’origen desconegut no es coneix el tipus exacte de càncer, és difícil identificar els factors que podrien incrementar el risc en patir-ho. A més, aquests càncers engloben un grup molt divers i heterogeni, el que fa que aquest tema sigui encara més complicat. Però hi ha alguns factors de risc associats amb la part del cos on el càncer d’origen desconegut havia començat.

Els factors de risc per al càncer d’origen desconegut inclouen:

 • El tabaquisme és probablement el factor de risc més important per al càncer d’origen desconegut (més de la meitat dels pacients diagnosticats amb càncer d’origen desconegut són o van ser fumadors). A més, en moltes de les autòpsies realitzades després de la mort del pacient, es descobreix que molts d’aquests càncers d’origen desconegut es van iniciar en el pàncrees, els pulmons, els ronyons, la gola, la laringe o l’esòfag (òrgans amb major probabilitat de desenvolupar càncer en persones fumadores).
 • La dieta, la nutrició i el pes són factors que també s’han relacionat amb el càncer d’origen desconegut perquè un nombre molt elevat d’aquests càncers també tenen com el seu primari l’estómac, el còlon o el recte.
 • L’exposició a la radiació ultraviolada de la llum solar pot ser una altra causa molt important del càncer d’origen desconegut degut a la seva relació amb el melanoma, un tipus agressiu de càncer de pell.

Símptomes i signes

Els símptomes i signes d’un càncer d’origen desconegut varien segons els òrgans als quals s’ha disseminat. És important tenir en compte que cap dels símptomes enumerats a continuació és causat només per un càncer d’origen desconegut. De fet, és més probable que siguin causats per qualsevol altre motiu abans que per aquest tipus de càncers, d’aquí la seva dificultat diagnòstica.

Els símptomes i signes en el càncer d’origen desconegut poden incloure:

 • Nòduls limfàtics inflamats o ferms al tacte
 • Masses palpables a l’abdomen o sensació constant de sacietat
 • Debilitat, fatiga o falta d’alè
 • Dolor al pit o a l’abdomen
 • Dolor ossi
 • Anèmia
 • Falta de gana
 • Pèrdua de pes

Prognosi

El pronòstic per als pacients amb un diagnòstic de càncer d’origen desconegut és molt pobre. Com a grup, la supervivència mitjana és aproximadament de 3 a 4 mesos i amb taxes de supervivència a 1 i 5 anys inferiors al 25% i 10%, respectivament. Tot i que la majoria de les malalties són relativament refractàries als tractaments sistèmics, certes presentacions clíniques dels càncers d’origen desconegut tenen un pronòstic molt millor. En cada cas, els detalls clínics i patològics diferents requereixen consideració per a un tractament apropiat, potencialment curatiu. Encara que només una minoria de pacients tindrà una malaltia curable o una malaltia per a la qual hi ha un benefici pal·liatiu substancial, l’ús adequat d’una patologia diagnòstica especial identificarà els pacients per a qui la teràpia dirigida brindarà la millor possibilitat de resposta.

Diagnòstic de càncer d’origen desconegut

IMPORTANT: EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER ÉS DE VITAL IMPORTÀNCIA JA QUE UN CÀNCER DIAGNOSTICAT A UNA ETAPA PRIMERENCA ―ABANS QUE HAGI CRESCUT MASSA O S’HAGI PROPAGAT A ALTRES ZONES DEL COS―, TÉ MAJOR PROBABILITAT DE SER TRACTAT AMB ÈXIT. PER CONTRA, SI EL CÀNCER S’HA DISSEMINAT A ALTRES ÒRGANS, EL SEU TRACTAMENT ES FA MÉS DIFÍCIL, I GENERALMENT LA PROBABILITAT DE SUPERVIVÈNCIA ÉS MOLT MÉS BAIXA.

Estat de l’art

Els estudis actuals sostenen que per definir un carcinoma com càncer d’origen desconegut es requereix que el pacient presenti un càncer metastàtic documentat histològicament, és a dir, una història clínica amb un examen físic complet que inclogui: exàmens pèlvics i rectals; una prova de sang amb bioquímica completa; una anàlisi d’orina; una prova de sang oculta en femta; una revisió de la biòpsia mitjançant immunohistoquímica; una radiografia de tòrax i una tomografia axial computada abdominal i/o una mamografia, segons correspongui si es tracta d’un home o una dona, respectivament.

Totes aquestes proves diagnòstiques i exàmens complementaris als que s’haurà de sotmetre al pacient tenen com a objectiu determinar el tumor primari a tractar de la manera més adequada, cosa que lamentablement no s’aconseguirà en la majoria dels casos, el que produeix alts nivells d’estrès, així com uns costos econòmics molt elevats.

Per aquesta raó, en la majoria dels casos, el nombre d’exploracions es limiten a aquelles que poden proporcionar un benefici clínic per al pacient perquè, lamentablement, el tractament de pacients amb carcinoma d’origen desconegut té un pronòstic molt pobre i proporciona escassos beneficis, el que recomana que tots els esforços es centrin en determinar quin esquema de quimioteràpia pot proporcionar el màxim benefici amb una toxicitat mínima.

Revolució diagnòstica

Aquí és on el nostre test OncoCUP Dx pot ajudar en ser una solució de diagnòstic innovadora, no invasiva, precisa i rendible, basada en una simple anàlisi de sang que pot detectar el càncer d’origen desconegut amb un 82,4% sensibilitat i un 98,1% d’especificitat, mentre que redueix de manera molt significativa el nombre de falsos positius i falsos negatius típics d’altres procediments de diagnòstic.

El seu objectiu és ajudar en el diagnòstic diferencial davant la sospita de càncer d’origen desconegut, distingint els casos sense neoplàsia de tumors malignes de forma no invasiva, de forma ràpida i amb un baix cost. Això condueix a una reducció de les estades hospitalàries habituals (amb costos de 600 euros/dia) així com les seves proves necessàries, amb una disminució també de la morbiditat del pacient.

A més, en casos amb neoplàsia, el nostre test OncoCUP Dx també pot orientar el possible origen del tumor en més del 60% dels casos, el que pot facilitar que el diagnòstic i la teràpia s’apliquin, no com genèrics, sinó específics del tumor en qüestió.

Si desitja més informació sobre el nostre test MBDAA per al diagnòstic del càncer d’origen desconegut, premi el següent botó:

 

OncoCUP Dx