Statystyki dotyczące nowotworów złośliwych

Informacje ogólne

Nowotwory złośliwe wywierają znaczący wpływ na społeczeństwo zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Statystyki dotyczące nowotworów złośliwych opisują zdarzenia mające miejsce w dużych grupach ludzi i przedstawiają obciążenie społeczeństwa związane z chorobą nowotworową na przestrzeni czasu. Statystyki dostarczają m.in. informacji o liczbie osób, u których wykrywany jest rak i które umierają z jego powodu każdego roku, liczbie obecnie żyjących osób chorujących na raka, średnim wieku w momencie postawienia diagnozy, a także liczbie osób, które żyją w określonym punkcie czasu po postawieniu diagnozy. Wśród statystyk odnaleźć można również dane dotyczące różnic pomiędzy grupami tworzonymi według wieku, płci, rasy/pochodzenia etnicznego, lokalizacji i innych kryteriów.

Statystyki w skrócie

Pomimo że trendy statystyczne zazwyczaj nie mają bezpośredniego zastosowania do poszczególnych pacjentów, dla rządów, decydentów, pracowników służby zdrowia i naukowców są one cennym źródłem wiedzy, wspomagającej zrozumienie wpływu raka na społeczeństwo oraz opracowanie strategii wobec wyzwań, które nowotwory złośliwe stawiają przed społeczeństwem jako całością. Trendy statystyczne to również istotne narzędzie oceny powodzenia działań mających na celu kontrolowanie i leczenie nowotworów złośliwych.

Obciążenie związane z chorobą nowotworową w Stanach Zjednoczonych

 • Szacuje się, że w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowanych zostanie 1 735 350 nowych przypadków nowotworów złośliwych, a 609 640 osób umrze z powodu tej grupy chorób.
 • Najpowszechniej występującymi nowotworami złośliwymi (począwszy od najczęściej spotykanego według liczby szacowanych nowych przypadków w 2018 roku) są rak piersi, rak płuca i oskrzeli, rak gruczołu krokowego, rak okrężnicy i odbytnicy, czerniak, rak pęcherza moczowego, chłoniak nieziarniczy, rak nerki i miedniczki nerkowej, rak endometrium, białaczka, rak trzustki, rak tarczycy i rak wątroby
 • Liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych (zachorowalność na raka) wynosi 439,2 na 100 000 kobiet i mężczyzn w ciągu roku (na podstawie przypadków z lat 2011–2015)
 • Liczba zgonów z powodu raka (umieralność na raka) wynosi 163,5 na 100 000 kobiet i mężczyzn w ciągu roku (na podstawie zgonów w latach 2011–2015)
 • Umieralność na raka jest wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet (196,8 na 100 000 mężczyzn i 139,6 na 100 000 kobiet). Porównując grupy utworzone na podstawie rasy/pochodzenia etnicznego i płci, umieralność na raka jest najwyższa wśród mężczyzn pochodzenia afroamerykańskiego (239.9 na 100 000), a najniższa – wśród kobiet pochodzenia azjatyckiego lub polinezyjskiego (88,3 na 100 000).
 • Szacuje się, że w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych żyło 15,5 miliona osób, które przeszły chorobę nowotworową, a do 2026 roku ich liczba ma wzrosnąć do 20,3 miliona.
 • U około 38,4% kobiet i mężczyzn w ciągu ich życia zostanie stwierdzony nowotwór złośliwy (na podstawie danych z lat 2013–2015)
 • Szacuje się, że w 2017 roku nowotwór złośliwy rozpoznano u 15 270 dzieci i nastolatków w wieku 0–19 lat, a 1 790 osób z tej grupy wiekowej zmarło z jego powodu
 • Szacunkowe ogólnokrajowe wydatki na onkologiczną opiekę zdrowotną poniesione w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku wyniosły 147,3 miliarda dolarów. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości koszty te będą wzrastać zarówno z powodu starzenia się społeczeństwa i wzrostu zachorowalności na raka, jak i ze względu na wprowadzanie nowych – i często droższych – terapii, które stają się nowymi standardami leczenia chorób nowotworowych

Trendy umieralności na raka w USA

Najlepszym miernikiem postępów w walce z chorobami nowotworowymi są zmiany współczynnika umieralności skorygowanej względem wieku, aczkolwiek inne mierniki, takie jak jakość życia, są równie ważne. Kolejnym istotnym parametrem jest zachorowalność, ale w tym przypadku interpretacja zmian nie zawsze jest łatwa. Na przykład, jeżeli nowe badanie przesiewowe wykryje wiele przypadków nowotworu złośliwego, który przez całe życie pacjenta nie sprawiłby żadnych problemów (tj. postawione zostanie fałszywe rozpoznanie), zachorowalność na ten nowotwór pozornie wzrośnie, mimo braku zmian współczynnika śmiertelności. Niemniej jednak, wzrost zachorowalności może również wskazywać na faktyczne zwiększenie liczby przypadków danego schorzenia, na przykład kiedy wzmożone narażenie na dany czynnik ryzyka spowoduje pojawienie się tej choroby u większej liczby osób. W takim przypadku, wzrost zachorowalności prawdopodobnie spowoduje również wzrost umieralności na dany rodzaj nowotworu złośliwego.

Od 1991 do 2015 roku, ogólny współczynnik umieralności na raka w Stanach Zjednoczonych zmniejszył się o 26%.

Od wczesnych lat 90. XX wieku w USA obserwuje się spadek ogólnego współczynnika umieralności na raka. Według publikacji SEER Cancer Statistics Review z kwietnia 2018 roku, współczynnik umieralności na raka spadł o:

 • 1,8% w skali roku wśród mężczyzn w latach 2006–2015
 • 1,4% w skali roku wśród kobiet w latach 2006–2015
 • 1,4% w skali roku wśród dzieci w wieku 0–19 lat w latach 2011–2015

Mimo spadku wartości współczynnika umieralności na wiele rodzajów nowotworów złośliwych, w przypadku niektórych typów raka parametr ten ustabilizował się lub wręcz wzrósł.

Równolegle do spadku wartości ogólnych wskaźników umieralności na raka można zaobserwować wzrost liczby osób, które tę chorobę pokonały. Trendy te ukazują postępy poczynione przez medycynę w walce z rakiem. Niemniej jednak, przed naukowcami i lekarzami jest jeszcze długa droga. Pomimo malejącej liczby osób palących papierosy, które są główną przyczyną wielu nowotworów złośliwych, społeczeństwo amerykańskie starzeje się, a zachorowalność na raka wzrasta wraz z wiekiem. Zauważalny jest również wzrost odsetka osób cierpiących na otyłość, która jest kolejnym ważnym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Program Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)

Program SEER (ang. Surveillance, Epidemiology and End Results) prowadzony przez Narodowy Instytut Raka (ang. National Cancer Institute, NCI), gromadzi i publikuje dane dotyczące zachorowalności na raka i związanego z nim przeżycia, pochodzące z populacyjnych rejestrów raka, które obejmują około 28% mieszkańców USA. Na stronie internetowej programu SEER znajduje się wiele szczegółowych statystyk dotyczących nowotworów złośliwych, takich jak statystyki demograficzne odnoszące się do często występujących rodzajów raka, konfigurowalne wykresy i tabele oraz interaktywne narzędzia.

Sprawozdanie zatytułowane Annual Report to the Nation on the Status of Cancer to coroczna aktualizacja informacji dotyczących zachorowalności na raka, śmiertelności z nim związanej oraz trendów obserwowanych w Stanach Zjednoczonych. Autorami sprawozdania są eksperci z NCI, Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. Centers for Disease Control and Prevention), Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (ang. American Cancer Society) oraz Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Centralnych Rejestrów Nowotworów (ang. North American Association of Central Cancer Registries).